Formands Beretning af 2017

1. Det første år gik på hosk som formand

2. Ny hjemmeside som har fået stor ros fra vores medlemmer. Samt oprydning af mailadresser.

3. Vi har igennem året haft mange gode aktiveret på hosk blandt andet

· Som special Olympics

· Afretning af baner ude og inde før stævne

· Arbejdes weekend

· Alle vores stævner har fået stor ros af tdér og ryttere. Vi har samlet haft ca. 1550 starter igennem det sidste år.

· Sat varme på sadelrum og stævne kontor

· Fjernet sveller på dressur baner, som kommunen har forlangt.

· Landshold samling for ponyrytter på hosk, hvor vores egne 3 ryttere fik lov at ride med.

· Lavet aftale med distrikt 11/13 møder holdes på hosk

· Lavet nye bokse 3 stk. i gul stald

· Plus meget mere….

4. Vi fik ansat beriderelev Ida som er faldet godt til.

5. Som det er i dag overholder vi reglerne om hesteloven

6. Vi måtte lave ændringer i stald og undervisning. Det er aldrig sjovt at lave ændringer når man har venner og bekendte på hosk, men det var og er en enig bestyrelse der tog den beslutning og vi vil ikke kommentere dette nærmere end at sige at vi ikke har bedt nogle om af skulle flytte fra HOSK.

7. Som noget nyt skal vi se på måden vi starter elever på HOSK. Vi skal være bedre til at tage imod folk der ikke ved hvordan man skal sadle op og omgås heste. Forslag til ny måde at starte på. Man starter altid første lørdag i måneden sammen med weekend vagten med indskrivning og oprettelse af medlem gennemgang af heste hvordan starter man med at montere grime/strigler/rense hove/hente sadle/lægge hovedtøj på/

Evt. lave et udvalg der kan tage sig af dette.

8. På hosk ser vi lyst på fremtiden det er lykkedes at komme mere på landkortet i 2016 og den udvikling håber vi fortsætter det kommende år.

Staldene er fyldte dette er en kopination af nedsat opstaldnings pris, vores gode faciliteter, et godt team i stalden, samt vores dygtige undervisere/daglige leder Johanne.

Der skal også lyde et tak til Bjarne som trækker mange spring ryttere til klubben. For ikke at glemme alle pigerne som knokler for elevskolen.

9. Da vi efterhånden har rigtig mange ryttere udefra er vores faciliteter ved at være presset til max. Vi vil derfor se på mulighederne for at udvide opsadlings arealet. Evt. ved at området ved skabsvæggen flyttes ud mod dressurbaner så man kan få mere plads til et stort opsadlings område med vandspiltov og solarie. Når der kommer rytter udefra kan man parkere sin hest i det gamle solarie område, så der er plads til rytter udefra.

 
 

Referat Generalforsamling Holstebro Sportsrideklub 27/3-17 kl. 19:15

Claus bød velkommen og som første punkt på dagsordnen var valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Lars Havn som blev valgt uden modkandidater.

Beretning:

Lars takkede for valget og konkluderede at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt og at forsamlingen var beslutningsdygtig.

Claus fremlagde derefter bestyrelsens beretning, se vedlagte beretning. et vigtig punkt er dog at staldene nu stort set overholder lov om hestehold, hvilket bringer HOSK i en gunstig situation i fremtiden. for nærværende er bestyrelsen ved at undersøge om arealet ved cyklerne kan inddrages til opsadlingsområde. beretningen blev godkendt af forsamlingen.

Regnskab:

Lisbet fremlagde årsregnskabet som samlet set viste et lille minus på 21000. dette skal dog ses i lyset af at pedal honoraret fra SI 1 20016 blev nedsat med 50000, at der er købt elevheste i 2016 for 110000 så økonomien ser fornuftig ud. regnskabet blev godkendt af forsamlingen.

Indkomne forslag:

Se vedhæftede forslag. dirigenten gjorde opmærksom på at det var lidt diffuse forslag som var svære at stemme om da de var indeholdt i det arbejde som en bestyrelse jo allerede lavede. forslagsstiller indvilligede i at stemme om hvert enkelt forslag som så der så skulle arbejdes videre med i bestyrelsen eller et til formålet nedsat udvalg.

Bestyrelsen supplerede med at det var gode forslag som supplerede det arbejde som der løbende blev gjort for at forbedre arbejdsgangene på HOSK, men anfægtede at hvis man fra forslagsstiller og forsamlingen ønskede egentlige planer udarbejdet, så måtte det blive i et udvalg som kunne komme med oplæg og konkrete forbedringsforslag til videre behandling i klubbens bestyrelse.

Forslag 1 vedtaget med 17 stemmer for, en imod

Forslag 2 vedtaget med 14 stemmer for og 10 imod

Forslag 3 vedtaget med 19 stemmer for og 1 imod.

Forslag 4 vedtaget med 23 stemmer for og ingen imod.

Fastsættelse af kontingenter:

Bestyrelsen forslog at kontingenterne blev fastholdt.

Valg af formand:

Claus blev valgt uden modkandidat

Valg af bestyrelsesmedlemmer:

Lone Risum og Tina Bjerre blev foreslået af bestyrelsen. Begge blev valgt uden modkandidater.

Valg af bestyrelsessuppleant:

Bestyrelsen forslog Helle Bjerre Drost, som blev valgt uden modkandidat.

Valg af revisor:

Elsa Sørensen blev valgt uden modkandidat.

Valg af revisorsuppleant:

Det var ikke muligt at finde kandidat på aftenen. Forsamlingen meddelte bestyrelsen frihed til at finde en intern revisor hvis der skulle blive brug for det.

Eventuelt:

Bestyrelsen havde en generel opfordring til alle brugere af HOSK om at tænke sig om, inden de overfaldt bestyrelsesmedlemmerne på staldgangen med store eller små problemer, det var faktisk det der sled mest på de siddende bestyrelsesmedlemmer og det tog fokus fra udviklingen af stedet. send en mail i stedet for.

Helle Drost havde fremsendt en række forslag, se vedhæftede bilag som blev debatteret. Helle fremhævede selv at man skulle lade være med at forstyrre Johanne og andre undervisere når de underviste.

Bestyrelsen supplerede med at det er frit for enhver at lave et arrangement på stedet, jo flere jo bedre. Hvis det havde et fagligt indhold eller lagde beslag på ridehallerne sklle det selvfølgelig koordineres med Johanne.

Lene Kristensen opfordrede alle til at yde en indsats så klubånden bevares og man kunne bevare kvaliteten og indtjeningen på de arrangementer der blev holdt på stedet.

Birte Ruby ville gerne om der kunne blive afholdt medlemsmøder med jævne mellemrum.

Johanne kunne oplyse om at Ida og Pauline sammen med en forældre gruppe ville arrangere et ministævne for elevholdsrytterne inden sommerferien.

Lene Jakobsen ville gerne om ikke rytterne kunne lade være med at tale i mobiltelefon når de sad på hesten.

Dirigenten ophævede herefter generalforsamlingen.

________________ _____________________

Lars Havn, Dirigent Henrik Agerholm, referent

 

Seneste Nyheder

Flere nyheder

Kommende begivenheder

Se kalender