OPSTALDNINGSKONTRAKT

Denne opstaldningskontrakt (herefter Kontrakt) er indgået som en digital kontrakt via Holstebro Sportsrideklubs (herefter Klubbens) hjemmeside: www.holstebro-sportsrideklub.dk

 

§ 1 - Kontraktens genstand og parter

Denne kontrakt omhandler opstaldning af den hest som er navngivet i feltet ”Hestens navn” under tilmeldingen på hjemmesiden.

 

Kontrakten indgås mellem

Opstalder (navn og øvrige personlige oplysninger fremgår af Klubbens medlemsdatabase)

og

Holstebro Sportsrideklub, Lægårdvej 112, 7500, Holstebro. (Herefter Parterne)

 

§ 2 - Opstaldningsperiode

 1. Opstaldningsperioden starter, medmindre andet er skriftligt aftalt mellem parterne, fra indgåelsen af denne aftale og løber indtil aftalen opsiges af én af parterne.

 

§ 3 - Betaling

 1. Som vederlag for opstaldning (dækker leje af boks, foder samt to ugentlige poser piller) af hesten betaler Opstalder pensionspris efter den til enhver tid gældende prisliste, der findes på www.holstebro-sportsrideklub.dk
 2. Opstaldning betales månedsvis forud.
 3. Prislisten fastsættes af bestyrelsen for Klubben og fremgår af opslag i Klubben samt af Klubbens hjemmeside.
 4. Henset til almindelige prisstigninger og andre reguleringer med betydning for Klubbens økonomi - så er alle priser variable og kan justeres af bestyrelsen efter behov.
 5. Prisjusteringer vil blive meldt ud til Opstalder via klubbens hjemmeside og øvrige kommunikations platforme.
 6. Opstalder betaler pensionsprisen månedsvis forud, idet beløbet forfalder til betaling den første i måneden. Betalingen foregår ved automatisk træk fra Opstalders betalingskort.
 7. Ændringer til opstaldning meddeles Klubben skriftligt og kan træde i kraft til den først i den næstkommende måned.
 8. Forhøjelse af opstaldningsprisen kan ske med 1 måneds varsel til den første i en måned.
 9. Hvis der ikke sker rettidig indbetaling, vil der blive fremsendt en rykker, hvorved der kan pålægges et rykkergebyr.
 10. Manglende betaling bliver betragtet som misligholdelse af denne Kontrakt.

 

§ 4 - Klubben er forpligtet til, at:

 1. Stille boks og dertil hørende sadelplads og strigletøjsplads til rådighed for Opstalder.
 2. Håndtere hesten fagligt korrekt.
 3. Fodre hesten fagligt korrekt i samarbejde med Opstalder.
 4. Tilkalde dyrlæge og underrette Opstalder i tilfælde af at hesten bliver syg. Denne Kontrakt fungerer, som fuldmagt for klubben til for Opstalders regning ud fra en konkret vurdering at kunne tilkalde dyrlæge i tilfælde af akut sygdom hos hesten.
 5. Forestå fodring, udmugning og foldudlukning, hvis dette er aftalt mellem Opstalder og Klubben.
 6. Forestå rengøring/kalkning/desinficering af rideskolens bokse.

 

§ 5 - Klubben er ikke forpligtet til, at:

 1. Påtage sig noget ansvar for hestens evt. sygdom eller hestens liv og førlighed, herunder skrammer, som hesten måtte pådrage sig under opstaldningen. Opstaldningen sker på eget ansvar og under accept af risiko for sygdom og skader, som hesten måtte pådrage sig.
 2. Afholde udgifter vedrørende hesten, herunder udgifter til smed, dyrlæge mv.
 3. Tegne forsikring, der dækker den opstaldede hest, sadeltøj eller andet udstyr.

 

§ 6 – Opstalderens forpligtelser

Opstalder er forpligtet til at:

 1. Tegne medlemskab af klubben.
 2. Selv at benytte den til enhver tid af Klubben anviste boks, idet Opstalder ikke uden Klubbens skriftlige samtykke kan disponere over den anviste boks til andet formål end opstaldning af ovennævnte hest.
 3. Undlade at modificere den anviste boks medmindre dette er godkendt af Bestyrelsen og der er indgået en skriftlig aftale om dette.
 4. Påtage sig det erstatningsansvar, Opstalder efter lovgivningen har for skader, som hesten måtte forvolde på såvel bygninger, løsøre og mennesker.
 5. Holde sadeltøjet og øvrigt udstyr rent, i god stand og korrekt ophængt.
 6. Holde hesten fagligt korrekt beskåret og beslået.
 7. Afholde udgifter i forbindelse med ormekur, herunder at godtgøre Klubben udgifter, som Klubben har afholdt på vegne af Opstalder.
 8. Afholde udgifter til ny bund i forbindelse med årlig rengøring/kalkning/desinficering af lejet boks.
 9. Det er et krav, at hesten holdes vaccineret i overensstemmelse med vaccinationskravet, der er udstedt af Dansk Rideforbund samt at hesten bliver testet/behandlet for orm, når dette bestemmes af Klubben.
 10. Forestå udmugning af den boks der er stillet til rådighed, medmindre der er indgået aftale med Klubben om, at denne gør det.
 11. Forestå fold ud- og indlukning af den hest, der er omfattet af Kontrakten, medmindre der er indgået aftale med Klubben om, at denne gør det.
 12. Efterleve Klubbens ordensregler, herunder give Klubben adgang til den anviste boks og undlade at misligholde den.

 

§ 7 - Opsigelse

 1. Kontrakten kan af begge Parter opsiges til ophør med udgangen af første kalendermåned efter den måned, hvori opsigelsen skriftligt er fremsendt til Klubben - info@holstebro-sportsrideklub.dk. Der kan i særlige tilfælde, som hestens eller Opstalders bortgang eller lignende uforudsete situationer fraviges fra opsigelsesvarslet.
 2. Ved fraflytning fra stalden skal Opstalder aflevere den sidst benyttede boks i rengjort stand.
 3. I tilfælde af at anviste boks befinder sig i en stald, som lider undergang ved brand, stormskade eller lignende force majeure situation, kan Klubben opsige kontrakten uden forudgående varsel.
 4. Misligholdelse af denne kontrakts § 7, stk. 1 og 2 fra Opstalders side medfører, at der fremsendes en faktura til dækning af Klubbens udgifter i forbindelse hermed.

 

§ 8 - Misligholdelse

 1. Hvis en af Parterne misligholder sine forpligtelser i henhold til denne Kontrakt, er den anden part berettiget til med omgående virkning at ophæve Kontrakten, hvorefter hesten skal flyttes. Der henvises i øvrigt til Klubbens ordensregler og vedtægter, som til hver tid kan læses på www.holstebro-sportsrideklub.dk.
 2. Hvis Opstalder misligholder sine forpligtelser i henhold til Kontrakten, er Klubben dog berettiget til for Opstalders regning at foranledige aftalens enkelte punkter opfyldt.
 3. Hvis Opstalder er i restance med betaling af Kontraktsummen, kan Klubben udøve tilbageholdelsesret i hesten, hvilket betyder, at Klubben kan nægte at udlevere hesten til, Opstalder eller andre, som ønsker hesten flyttet, før restancen er betalt til Klubben. Meddelelse om udøvelse af tilbageholdelsesret meddeles Opstalder ved anbefalet brev.

 

§ 9 – Øvrige bestemmelser

 1. Klubben er berettiget til at flytte Opstalders pony/hest til en anden boks, hvis Klubben måtte have behov for dette. Flytning kan ske uden varsel – dog vil Opstalder blive underrettet.
 2. Daglig leder har kompetence til at afgøre om en pony/hest ikke er håndterbar af sikkerhedsmæssige hensyn for Personalet. Hvis en pony/hest ikke er håndterbar, må Opstalder selv sørge for ud- og indlukning på fold, udmugning og lign. ydelser, som ellers ville kræve personalets omgang med ponyen/hesten.

 

§ 10 – Underskrifter

 1. Kontrakten ses som værende tilstødt af begge parter, når kontrakten er godkendt af Klubben og første indbetaling er sket, eller i det øjeblik hesten er at finde på Klubbens område.