GENERELLE BESTEMMELSER – JANUAR 2021

GENERELT
HOSK er en sportsforening, der drives med frivilligt, ulønnet arbejdskraft (frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde) under Folkeoplysningsloven. HOSK deltager aktivt i Holstebro Kommunes sportsforeningsarbejde og er medlem af Dansk Rideforbund. HOSK drives primært som sportsrideklub, men tilbyder samtidig gode forhold for private, der ønsker at opstalde deres heste. Det er en betingelse, at alle der bruger faciliteterne skal være medlem af HOSK.

Vi lægger vægt på at have en god omgangstone på stedet. Man skal tage hensyn til hinanden, så det er et sted, hvor man glæder sig til at komme og har lyst til at være. Det er vigtigt at holde sig for øje, at det at drive en rideklub koster utroligt mange frivillige, ulønnede arbejdstimer af en valgt bestyrelse, centrale udvalg og andre frivillige. Det er en stor og omfattende virksomhed at drive i disse aktive medlemmers personlige fritid, så en omsorg samt forståelse for dette er helt central for en stadig vedligeholdelse af frivillighed og god HOSK-ånd. Alle opfordres til at deltage i det frivillige arbejde, og har du lyst til at være en del af den løftestang, som driver HOSK, så kontakt bestyrelse eller daglig leder desangående. Det forventes, at alle aktive medlemmer deltager i et vist omfang i afgrænsede konkrete opgaver i forbindelse med stævner eller lignende.

HOSK-organisationen består af en valgt bestyrelse, der fastsætter retningslinjer for klubbens aktiviteter og sikrer, at klubben drives efter den ånd og formål, som er bestemt. Bestyrelsens arbejdsramme er nedfældet i klubbens vedtægter (se på www.holstebro-sportrideklub.dk), og bestyrelsen er det øverste bestemmende organ i klubben. Til at håndtere den daglige drift samt undervisning, er der ansat en daglig leder samt øvrigt personale. Det er daglig leders ansvar at implementere bestyrelsens udspecificerede retningslinjer og bestemmelser, samt sikre at servicetilbuddet på HOSK opretholdes.

Bygninger & driftsredskaber ligger på arealer lejet af den affilierede selvejende institution Holstebro Ridecenter (S/I) og Holstebro kommune. Holstebro Sportsrideklub lejer sig ind på faciliteterne efter aftale med disse organisationer, og har fuldt ansvar for at tegne klubbens strategiske og daglige retningslinje samt for ansættelse af personale.


HOSK-FORMÅL
Klubbens formål er, med udgangspunkt i ridesporten, at styrke det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde i et forpligtende fællesskab og dermed styrke medlemmernes evne og lyst til at tage ansvar for eget liv og til at deltage aktivt og engageret i samfundslivet. HOSK har fokus på ungdomsarbejdet. HOSK arbejder mod at skabe en løbende og konstant forbedring af alle aktive medlemmers ridefærdigheder, hestefaglig/-etisk viden, samt evne & lyst til at deltage aktivt i ridekonkurrencer, både i dressur og spring. HOSK drives primært som en rideklub, hvis livsblod er det engagement og energi som de frivillige medlemmer bidrager med. Klubbens ridesportsaktiviteter, herunder fællesskabs styrkelse samt fremme af individuelle rideevner og viden, prioriteres som primære aktivitetsgrundlag.


OVERORDNET REGLEMENT


STALDREGLER


REGLER FOR OPSADLINGSPLADSER


FOLDREGLER


HAL OG BANEREGLER