VEDTÆGTER GÆLDENDE FOR HOLSTEBRO SPORTSRIDEKLUB (senest revideret i 2017)


Vedtægterne kan hentes i pdf-format via dette link


§ 1
Klubbens navn: Holstebro Sportsrideklub (HOSK)
Klubbens hjemsted: Holstebro kommune
Klubbens stiftelse: 1993

 

§ 2

Klubbens formål er at fremme interessen for ridesport og at samle medlemmerne til udøvelse af ridesporten samt oplære navnlig ungdommen i alt vedrørende hestens brug.

Klubbens fælles aktiviteter som f.eks. afvikling af stævner, ridelejre og fælles oprydnings- & arbejdsdage skal medvirke til at styrke medlemmernes lyst til at tage ansvar for eget liv og til at deltage aktivt og engageret i samfundslivet.

Klubben har derudover til formål på forsvarlig måde at drive rideskole på lejet ridecenter

 

§ 3
Klubben er medlem af Dansk Ride Forbund under Dansk Idrætsforbund, hvorfor klubben og hvert enkelt medlem er forpligtet til at rette sig efter de to nævnte forbunds love, reglementer og bestemmelser, herunder de af de pågældende forbund fastsatte voldgiftsbestemmelser.

 

§ 4

Der kan optages aktive og passive medlemmer i klubben.

Indmeldelse sker ved aflevering af en udfyldt indmeldelsesblanket til klubbens kasserer/bogholder eller til en af underviserne.

Klubben er åben for alle, og der er ingen aldersbegrænsning for medlemskab.

Passive medlemmer er valgbare, men kan – med undtagelse af arrangerede rideture og jagter – ikke deltage i andre ridesportslige aktiviteter i klubben.

Udmeldelse af klubben kan kun ske efter følgende retningslinjer:

 

§ 4a

Æresmedlemmer kan udnævnes af klubben.

Æresmedlemmer er kontingentfrie og har fuld stemmeret i klubben.

Udnævnelse til æresmedlem sker på en generalforsamling efter indstilling fra klubbens bestyrelse.

Udnævnelsen kan ske ved akklamation eller ved afstemning. Der må ikke være nogen diskussion om indstillingen.

 

§ 5
Klubbens medlemskontingent fastsættes af generalforsamlingen efter indstilling fra bestyrelsen.

Kontingentet opkræves forud for perioden. Hvis kontingentet ikke er betalt inden 1 måned efter forfaldstid, har klubben ret til at slette vedkommende som medlem, der kun kan optages på ny mod betaling af restancen.

 

§ 6
Klubbens medlemmer og dens bestyrelse hæfter ikke for klubbens gæld eller andre forpligtelser.

 

§ 7

Bestyrelsen kan give midlertidig karantæne af nærmere fastsat omfang, dog max. 2 måneder, til et medlem, der gør sig skyldig i usportslig optræden, eller på anden måde opfører sig til skade for klubben. For at denne beslutning skal være gyldig kræves, at mere end halvdelen af samtlige bestyrelsesmedlemmer stemmer for karantænen. Medlemmet skal have adgang til at udtale sig overfor bestyrelsen, inden afstemningen finder sted. Denne afgørelse kan indbringes for distriktets forretningsudvalg inden 8 dage. Forretningsudvalgets afgørelse er inappellabel.

 

§ 7a
I særlige tilfælde kan bestyrelsen indstille til generalforsamlingen, at et medlem udelukkes fra klubben i et nærmere angivet tidsrum over 2 måneder. På generalforsamlingen afgøres sagen ved skriftlig afstemning, og for vedtagelse kræves et flertal på 2/3 af de afgivne stemmer. (Blanke stemmer tæller som afgivne).

Medlemmet har krav på at være til stede og forsvare sig. Generalforsamlingens bestemmelse om udelukkelse kan af medlemmet indbringes for Dansk Ride Forbunds Ordens- og amatørudvalg inden 4 uger.

 

§ 7b
I de af § 7a omhandlede tilfælde kan generalforsamlingen ligeledes ved skriftlig afstemning, og med et flertal på 2/3 af de afgivne stemmer afgøre, at sagen via bestyrelsen indbringes for Dansk Ride Forbunds Ordens- og amatørudvalg til afgørelse af, om der tillige skal ske udelukkelse fra andre rideklubber eller eventuelt indstilles til Dansk Idræts Forbund, at vedkommende udelukkes fra andre specialforbund under Dansk Idræts Forbund (eksklusion).

I alle tre tilfælde betales der fuldt kontingent i udelukkelsesperioden for indeværende henholdsvis måned, halve eller hele år.

Karantæne/udelukkelse kan medføre bortvisning fra klubbens område.

 

§ 8
Klubbens anliggender varetages af en bestyrelse på mindst 6 og højest 8 medlemmer som vælges på generalforsamlingen for 2 år ad gangen, dog således at formanden alene vælges for et år ad gangen. Bestyrelsesmedlemmerne skal alle være fyldt 18 år.

Formanden vælges direkte på generalforsamlingen og derefter vælges de øvrige bestyrelsesmedlemmer, samt en suppleant.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand, kasserer, sekretær og formænd for et sponsorudvalg, et stævneudvalg og et juniorudvalg. Bestyrelsen kan i øvrigt nedsætte udvalg efter behov. Andre udvalgsmedlemmer end formændene behøver ikke være medlem af bestyrelsen.

Formanden, kassereren og sekretæren udgør et forretningsudvalg.

I tilfælde af vakance for formanden eller et bestyrelsesmedlem indtræder suppleanten i bestyrelsen. Hvis suppleantens plads er vakant, supplerer bestyrelsen sig selv indtil næste generalforsamling. Efter indtræden eller supplering konstituerer bestyrelsen sig på ny.

Hvert bestyrelsesmedlem vælges for to år af gangen. Genvalg kan finde sted.

 

§ 9
Bestyrelsesmøder afholdes mindst 4 gange årligt, men i øvrigt efter behov eller på forlangende af et bestyrelsesmedlem. Bestyrelsen indkaldes skriftligt med minimum følgende dagsorden:

 1. Godkendelse af referat.
 2. Meddelelser fra formanden.
 3. Klubbens økonomi v/ forretningsudvalg og kasserer
 4. Rapport fra udvalgene.
 5. Eventuelt.

Alle beslutninger tages ved simpelt flertal. Står stemmerne lige, er formandens stemme afgørende og i dennes forfald næstformandens.

For at gyldig beslutning kan tages, må mindst 2/3 af bestyrelsens medlemmer være til stede og deltage i afstemningen.

Sekretæren fører protokol over beslutningerne på bestyrelsesmøder. Protokollen godkendes og underskrives på det næstkommende bestyrelsesmøde.

 

§ 10
Bestyrelsen disponerer over klubbens midler og varetager klubbens tarv på bedste måde.

Bestyrelsen kan meddele prokura til formand og kasserer i forening eller ved formandens forfald til næstformand og kasserer i forening.

 

§ 11
Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed og indkaldes skriftligt af bestyrelsen.

Den ordinære generalforsamling afholdes i 1. kvartal. Tid og sted for generalforsamlingen skal sammen med dagsordenen og de af bestyrelsen fremsatte forslag skriftligt bringes til medlemmernes kundskab med 14 dages varsel. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Aktive medlemmer over 16 år har stemmeret. Forældre eller værge til medlemmer under 16 år kan overdrages stemmeretten, hvis denne ikke selv er medlem. Man kan kun få overdraget én stemme, uanset antal børn der er medlem.

Medlemmer – aktive som passive – er valgbare til bestyrelsen, hvis de har betalt kontingent og været medlem af klubben i mindst 3 måneder. Generalforsamlingen kan, i særlige tilfælde, dispensere fra reglen om 3 måneders medlemskab for så vidt angår valgbarhed.

Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde.

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal som minimum indeholde følgende punkter:

 1. Valg af dirigent
 2. Beretning fra bestyrelsen
 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab
 4. Behandling af indkomne forslag
 5. Fastsættelse af kontingenter
 6. Valg af formand
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
 8. Valg af formænd til de primære udvalg
 9. Valg af en revisor og revisorsuppleant
 10. Eventuelt

Referat med minimum referat af valgene underskrives af dirigenten.

På generalforsamlingen vælges personer ved almindeligt flertal. Øvrige beslutninger kræver simpelt flertal, se dog §§ 7, 12 og 14. Står stemmerne lige, er forslaget forkastet.

Afstemninger foregår ved håndsoprækning, med mindre mindst 2 medlemmer kræver skriftlig afstemning, eller dirigenten skønner det nødvendigt.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes med samme varsel og indkaldelsesmåde som den ordinære generalforsamling, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller mindst 25 % af medlemmerne indgiver

 

§ 12
Til enhver vedtægtsændring kræves 2/3 af de afgivne stemmer, blanke stemmer regnes for afgivne stemmer. Enhver ændring skal via distrikt 11/13 indsendes til Dansk Ride Forbund til orientering.

 

§ 13
Klubbens regnskabsår går fra 1. januar til 31. december.

Regnskabet forelægges den ordinære generalforsamling efter revision af en statsautoriseret revisor og den valgte interne revisor.

Det reviderede regnskab skal foreligge senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse og skal kunne rekvireres af klubbens medlemmer.

Revisor og revisorsuppleant vælges for 1 år ad gangen.

 

§ 14
Klubbens opløsning kan kun finde sted, hvis beslutning herom bliver vedtaget på 2 efter hinanden, med mindst 14 dages mellemrum, afholdte generalforsamlinger. Ved første generalforsamling skal beslutningen om opløsning vedtages med mindst ¾ af de afgivne stemmer, blanke stemmer regnes for afgivne stemmer. Ved den anden generalforsamling kan opløsningen vedtages ved simpelt flertal. Eventuelle aktiver og pokaler o.l. ved klubbens opløsning skal tilfalde ridesportslige aktiviteter indenfor Holstebro kommune.